Gezondheidseconomie

Examenvragen (Prof. Simoens)

  • Leg het systeem van VOS in België uit. Welke doelstelling heeft dit? Geef voor- en nadelen.
  • Bespreek de begrippen werkzaamheid, effectiviteit en efficiëntie.
  • Welke extra maatregelen kunnen genomen worden in België omtrent het generiekenbeleid?
  • Bespreek vanuit farmaco-economisch inzicht: “Op gezondheid staat geen prijs.”
  • Wat zijn league tables en hoe kan hun gebruik verbeterd worden?
  • Bespreek de methoden om utiliteit te meten en vergelijk ze onderling.
  • Wat zijn indirecte niet-medische kosten en hoe kunnen ze gewaardeerd worden?
  • Oefening: 9 geneesmiddelen met incrementele kost en effectiviteit gegeven (geneesmiddelen voor behandeling van verschillende ziekten). Als het budget stijgt met 900 euro, welke geneesmiddelen worden er gekozen en waarom?
 • Bespreek de typologie van de maatstaven bij een kosten-effectiviteitsanalyse.
 • Piggy-back studie en beslissingsanalyse:
  • Bespreek de karakteristieken van beide
  • Bespreek de voor- en nadelen
  • Wanneer worden deze gebruikt?
 • Berekening van een incrementele kosten-utiliteitsratio.
 • Effectiviteit van de alternatieve geneesmiddelen: 3 soorten studies…
 • Verschillende prijzen: aanbod-vraag perspectief.
 • Bespreek de methoden om baten te meten, wat zijn de sterke en zwakke punten van iedere methode?
 • Bespreek: indicatie, terugbetalingsbasis, terugbetalingscategorie, meerwaardeklasse.
 • Oefening met IKER.
 • Een kosten studie wordt uitgevoerd voor een behandeling van endometriose (chronische ziekte van baarmoeder).
  • Welke epidemiologische benadering zou je toepassen? Bespreek.
  • Er wordt een labotest uitgevoerd. Wat is het verschil tussen het tarief en de kost van de labotest?
  • Men wil de meerkost berekenen van endometriose. Welk design gebruikt men voor de kostenstudie?
  • Hoe houdt men rekening met het meer voorkomen van co morbiditeiten zoals buikpijn bij endometriose?
  • Welke kosten componenten moeten geïncludeerd worden indien de studie wordt uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief?
 • Bespreek de terugbetaling van geneesmiddelen
  • in een ziekenhuis voor gehospitaliseerde patiënten
  • in een ziekenhuis voor ambulante patiënten
  • in de officina
 • Twee interventies moeten met elkaar vergeleken worden. De kosten en effecten spreiden zich over drie jaar en doen zich voor aan het einde van elk jaar. Tabel gegeven met kosten en baten per interventie per jaar. Bereken de IBKR van interventie B ten opzicht van interventie A.
 • Bespreek op een kritische manier de argumenten voor een hoge prijs van weesgeneesmiddelen. (GO)